Akademiska publikationer

Böcker och bokkapitel

Expósito-Izquierdo et al. 2017 Mobility as a Service

Introducerar konceptet MaaS

 

Hensher et al. 2020 (låst) Understanding Mobility-as-a-Service (MaaS): Past, present and future

Sammanfattar kunskapsläget kring MaaS och analyserar framtida utvecklingsmöjligheter

 

Hinkeldein et al. 2015 (låst) Who would use integrated sustainable mobility services – And why?

Utreder vem (i Tyskland) som är intresserad av tjänster som kombinerar kollektivtrafik och elbilspooler

 

Isaksson et al. 2019 (låst) Problembilder som formar framtidens mobilitet: exemplet” mobilitet som tjänst” i kollektivtrafikplanering

Reflektera kring vad introduktionen av MaaS innebär för offentliga planeringsaktörer

 

Kostiainen & Tuominen 2018 Mobility as a Service—Stakeholders’ Challenges and Potential Implication

Identifierar utmaningar för olika typer av aktörer inom MaaS-ekosystemet

 

Li 2019 The Role of Public Authorities in the Development of Mobility-as-a-Service

Presenterar rekommendationer för offentliga myndigheter, baserat på fyra fallstudier

 

Li 2020 Understanding the Exclusion Issues of MaaS: The Potential Problems of Older Travellers’ Involvement

Analyserar vilka barriärer som kan komma att hindra äldre resenärer från att dra nytta av MaaS

 

Pangbourne et al 2018 (låst) The Case of Mobility as a Service: A Critical Reflection on Challenges

Diskuterar framtida hållbarhetseffekter och föreslår implikationer för styrning 

 

Smith et al. 2019 Governing Mobility-as-a-Service: Insights from Sweden and Finland

Föreslår vad offentliga aktörer kan göra för att stödja utvecklingen av MaaS, baserat på insikter från Sverige och Finland

 

Smith 2021 (låst) Mobility-as-a-Service and Public Transport

Analyserar vilka roller kollektivtrafikmyndigheter i Sverige, Norge och Finland har tagit i utvecklingen av MaaS

 

Wittstock & Teuteberg 2019 Sustainability Impacts of Mobility as a Service

Föreslår hypoteser för risker och möjligheter med MaaS samt ett ramverk för att analysera påverkan på hållbarhet

 

 

Journalartiklar

Audouin & Finger 2018 The development of Mobility-as-a-Service in the Helsinki metropolitan area

Analyserar MaaS-utvecklingen i Finland utifrån ett flernivåstyrningsperspektiv

 

Becker et al. 2020 (låst) Assessing the welfare impacts of Shared Mobility and Mobility as a Service (MaaS)

Simulerar effekter av en MaaS-lösning innehållande bildelning, cykeldelning och ride-hailing i Zurich

 

Caiati et al. 2019 (låst) Bundling, pricing schemes and extra features preferences for mobility as a service

Rapporterar från ett SP-experiment kring intresse för MaaS, utfört i Nederländerna

 

Cottrill 2019 (låst) MaaS surveillance: Privacy considerations in mobility as a service

Utforskar begreppet MaaS i relation till integritetsfrågor som aktualiseras av GDPR, och exemplifierar med Whim

 

Eckhardt et al. 2018 MaaS in rural areas – case Finland

Resonerar kring hur MaaS kan förbättra mobilitet på landsbygden i Finland, och vad som krävs för att möjliggöra detta

 

Fenton et al. 2020 (låst) The role of local government in governance and diffusion of Mobility-as-a-Service

Utvärderar kommuners roll i MaaS, baserat på en (mindre) enkätundersökning i Stockholm.

 

Guidon et al. 2020 (låst) Transportation service bundling – For whose benefit?

Visar via SP-experiment att kollektivtrafik, bildelning och park&ride värderas högre när de paketeras i MaaS-lösningar

 

Hensher 2017 Future bus transport contracts under mobility as a a service regime in the digital age

Diskuterar samspelet mellan MaaS och nya typer av busskontrakt

 

Hensher 2020 What might Covid-19 mean for mobility as a service (MaaS)?

Spekulerar kring hur COVID-19-pandemin kan komma att påverka utvecklingen av MaaS

 

Hensher et al. 2021 (låst) Mobility as a Service and private car use: evidence from the Sydney MaaS trial

Bygger en modell som beskriver sambandet mellan att köpa ett abonnemang och bilanvändning, baserat på resultat från en pilot i Sydney

 

Hesselgren et al. 2020 (låst) Understanding user practices in mobility service systems

Identifierar barriärer till adoption av MaaS, baserat på 77 intervjuer med testanvändare av en pilot i Södertälje

 

Hirschhorn et al. 2019 (låst) Public transport regimes and MaaS

Jämför offentliga MaaS-strategier i Amsterdam, Birmingham och Helsingfors

 

Ho et al. 2018 (låst) Potential uptake and willingness-to-pay for Mobility as a Service (MaaS)

Analyserar användares vilja att betala för olika typer av MaaS-abonnemang baserat på en SP-studie

 

Ho et al. 2020 (låst) Public preferences for mobility as a service: Insights from stated preference surveys

Utgår från SP-studien ovan för att undersöka motsvarande betalningsvilja i Tynneside, UK

 

Ho et al. 2021 (låst) Drivers of participant’s choices of monthly mobility bundles: Key behavioural findings from the Sydney MaaS trial

Bygger en modell som identifierar vilka faktorer som påverkar valet av att köpa abonnemang eller inte, baserat på resultat från en pilot i Sydney

 

Hörcher & Graham 2020 MaaS economics: Should we fight car ownership with subscriptions toalternative modes?

Diskuterar huruvida MaaS abonnemang är ett lämpligt verktyg för att minska biltrafik

 

Jittrapriom et al. 2017 MaaS: A critical review of definitions, assessments of schemes, and key challenges

Recenserar MaaS-relaterade definitioner, utvärderingar och utmaningar 

 

Johansson et al. 2019 Moving to Private-Car-Restricted and Mobility-Served Neighborhoods

Undersöker förändringspotentialen av lägenheter med låga p-tal samt tillhörande delningstjänster för mobilitet.

 

Karlsson et al. 2016 Developing the ‘Service’ in Mobility as a Service

Diskuterar tjänsteaspekten baserat på erfarenheter från UbiGO-pilten i Göteborg

 

Karlsson et al. 2020 Development and implementation of Mobility-as-a-Service

Kategoriserar institutionella barriärer och drivkrafter för utveckling och implementering av MaaS

 

Li & Voege 2017 Mobility as a Service (MaaS): Challenges of implementation and policy required

Föreslår en checklista för att utreda en stads förutsättningar för MaaS

 

Lyons et al. 2020 The importance of user perspective in the evolution of MaaS

Introducerar en MaaS-klassificering som utgår från servicekvalité

 

Melis et al. 2017 Integrating personalized and accessible itineraries in MaaS ecosystems through microservices

Visar på fördelarna med ’flexiblel orkestrering av mikrotjänster’

 

Matyas et al. 2021 (2021) Investigating heterogeneity in preferences for MaaS plans through a latent class choice model

Undersöker vilka som är intresserade av MaaS-abonnemang baserat på resultat från en marknadsundersökning i och omkring Manchester

 

Merkert et al. 2020 (låst) Collaboration as a service (CaaS) to fully integrate public transportation

Föreslår att samarbeten inom flygindustrin kan fungera som mall för MaaS-samarbeten

 

Meurs et al. 2020 (låst) Organizing integrated services in mobility-as-a-service systems

Introducerar och testar en konceptuell modell med tio grundläggande förslag för MaaS-sammarbeten

 

Mukhtar-Landgren & Smith 2019 Perceived action spaces for public actors in the development of Mobility as a Service

Utreder offentliga aktörers roller i MaaS och vad som påverkar dessa

 

Mulley 2017 Mobility as a Services (MaaS) – does it have critical mass?

Spekulerar kring förutsättningar för och implikationer av MaaS

 

Mulley et al. 2018 Community transport meets mobility as a service: On the road to a new a flexible future

Analyserar hur MaaS skulle kunna användas inom ’community transport’ i Australien

 

Mulley et al. 2019 (låst) Mobility as a service in community transport in Australia: Can it provide a sustainable future?

Rapporterar ett SP-experiment riktat mot folk som i dagsläget använder ’community transport’ i Australien

 

Murati 2020 Mobility-as-a-service (MaaS) digital marketplace impact on EU passengers’ rights

Granskar vilka implikationer MaaS har på EU-lagstiftning om resenärers rättigheter, och vice versa

 

Pangbourne et al. 2020 (låst) Questioning mobility as a service: Unanticipated implications for society and governance

Analyserar hypen kring och eventuella negativa effekter av MaaS

 

Polydoropoulou et al. 2018 (låst) Ready for Mobility as a Service? Insights from stakeholders and end-users

Diskuterar förväntningar och upplevelser av MaaS, baserat på intressentworkshops

 

Polydoropoulou et al. 2020 (låst) Prototype business models for Mobility-as-a-Service

Identifierar viktiga komponenter i affärsmodeller för MaaS, baserat på WS-samtal i Budapest, Manchester och Luxembourg

 

Schikofsky et al. 2020 (låst) Exploring motivational mechanisms behind the intention to adopt MaaS

Undersöker vilka faktorer som påverkar viljan att använda MaaS, baserat på en SP-studie i Tyskland

 

Seigniorial et al. 2018 Mobility as a service: a new model for sustainable mobility in tourism

Identifierar möjliga hållbarhetsvinster i att implementera MaaS för alpturister

 

Smith et al. 2018 Mobility as a Service: Comparing Developments in Sweden and Finland

Jämför utvecklingen av MaaS i Sverige och Finland

 

Smith et al. 2018 Mobility as a Service: Development scenarios and implications for public transport

Målar upp utvecklingsscenarion för MaaS och diskuterar hur kollektivtrafiken kan påverkas

 

Smith et al. 2019 Public-private innovation: barriers in the case of mobility as a service in West Sweden

Pekar ut vilka typer av barriärer som hindrar utvecklingen av MaaS i Västra Götaland

 

Smith et al. 2020 Intermediary MaaS Integrators: A case study on hopes and fears

Analyserar varför försöket att lansera Mobilitetstorget som integratör för den svenska marknaden misslyckades

 

Smith & Hensher 2020 (låst) Towards a framework for Mobility-as-a-Service Policies

Utvecklar ett ramverk för att analysera det offentligas roll i MaaS och applicerar det på kollektivtrafikmyndigheten i New South Wales

 

Sochor et al. 2015 Implementing Mobility as a Service: Challenges

Rapporterar insikter från UbiGo-piloten i Göteborg

 

Sochor et al. 2016 Trying out mobility as a service: Experiences from a field trial

Beskriver hur UbiGO-piloten 2014 påverkade resebeteenden

 

Sochor et al. 2018 A topological approach to Mobility as a Service

Föreslår en modell för att särskilja olika typer av MaaS

 

Storme et al. 2020 (låst) Limitations to the car-substitution effect of MaaS.

Rapporterar mycket begränsad överflyttning från bilism till MaaS från en (mindre) MaaS-pilot i Ghent, Belgien

 

Strömberg et al. 2017 Trying on change: Trialability as a change moderator for sustainable travel behaviour

Utreder fördelar med att underlätta experimenterande

 

Strömberg et al. 2018 Inviting travelers to the smorgasbord of sustainable urban transport

Analyserar vilka som deltog i UbiGO-piloten 2014 och varför

 

Tinnilä 2016 Towards Servitization of Mobility – Mobility as a Service

Föreslår bl.a. en definition av MaaS

 

Utriainen Pöllänen 2018 Review on mobility as a service in scientific publications

Sammanställer insikter från akademiska MaaS-relaterade artiklar

 

Wright et al. 2019 (låst) MaaS for the suburban market: Incorporating carpooling in the mix

Rapporterar resultat från fyra tester av appen RideMyRoute

 

Zhao et al. 2020 Key barriers in MaaS development and implementation: Lessons learned from testing Corporate MaaS (CMaaS)

Identifierar barriärer för utveckling och implementering av MaaS, baserat på insikter från en pilot i Södertälje

 

Konferensartiklar

Aapaoja et al. 2017 MaaS service combinations for different geographical areas

Identifierar tjänstekombinationer för olika geografiska kontexter

 

Callegati et al. 2016 Insider Threats in Emerging Mobility-as-a-Service Scenarios

Klassificerar insider-hot och föreslår åtgärder

 

Ebrahimi et al 2018 Innovative Business Architectures (BAs) for Mobility as a Service (MaaS)

Analyserar organisationen av MaaS baserat på 11 dokumenterade fall

 

Eckhardt et al. 2017 Mobility as a Service business and operator models

Presenterar och analyserar möjliga affärsmodeller för MaaS-operatörer

 

Finger 2015 Mobility-as-a-Service: from the Helsinki experiment to a European model

Belyser bl.a. behovet av uppdaterade lagar och policies 

 

Giesecke et al. 2016 Conceptualising Mobility as a Service

Identifierar nyckelfrågor som praktiker och forskare inom MaaS behöver adressera

 

Haahtela & Viitamo 2017 Searching for the potential of MaaS in commuting

Analyserar pendlingspotentialen för MaaS

 

Hidaka & Mita 2017 Consideration of co-creation autonomous distributed system for MaaS

Beskriver ett MaaS-system under utveckling i Japan

 

Kamargianni & Matyas 2016 (låst) A Comprehensive Review of “Mobility as a Service” Systems

Jämför genomförda MaaS-piloter

 

Karlsson et al. 2017 Mobility as a Service: A tentative framework for analysing institutional conditions

Beskriver ett ramverk för att analysera institutionella förutsättningar för MaaS

 

Karlsson 2020 (låst) Mobility-as-a-Service: Tentative on Users, Use and Effects

Beskriver kunskapsläget kring MaaS-användare, MaaS-användning och effekter av MaaS

 

Kramers et al. 2018 AaaS and MaaS for reduced environmental and climate impact of transport

Presenterar indikatorer som beskriver innovationers potential att öka tillgänglighet och/eller transporteffektivitet

 

König et al. 2016 State-of-the-art survey on stakeholders’ expectations for Mobility-as-a-Service (MaaS)

Rapporterar vilka förväntningar ingående aktörer har på MaaS

 

Matyas & Kamargianni 2018 The potential of Mobility as a Service as a mobility management tool

Föreslår att MaaS kan använda för att styra färdmedelsval, baserat på enkätdata från London

 

Nykänen et al. 2017 The European roadmap 2025 for MaaS

Beskriver en föreslagen Europeisk färdplan för MaaS

 

Pöllänen et al. 2017 Challenges in the paradigm change from Mobility as a Self-service to Mobility as a Service

Diskuterar möjligheter och begränsningar med MaaS relaterat till befintliga resmönster i Finland

 

Rantasila 2015 The impact of Mobility as a Service concept to land use in Finnish context

Analyserar MaaS potential påverkan på markanvändning i Finland

 

Reck et al. 2019 Understanding long-term multimodal mobility demand to inform MaaS service bundling

Undersöker 108 danska studenters resemönster i syfte att förstå vilka typer av MaaS-erbjudanden som hade mött deras behov

 

Sarasini et al. 2017 What characterises a sustainable MaaS business model?

Diskuterar vad som krävs för att MaaS-relaterade affärsmodeller ska bli hållbara

 

Smith et al. 2017 Procuring Mobility as a Service: Exploring dialogues with potential bidders

Utvärderar förutsättningarna att upphandla MaaS

 

Smith et al. 2019 (låst) Adopting Mobility-as-a-Service: An empirical analysis of end-users’ experiences

Undersöker vilka som använder MaaS-tjänsten EC2B i Göteborg (samt varför och hur)

 

Sochor et al. 2014 Travellers’ motives for adoptnig a new, innovative travel service

Beskriver testanvändarnas motiv i UbiGo-piloten i Göteborg

 

Veerapanane et al. 2018 A Utility-based model for the evaluation of ’Mobility as a Service’ applications

Utvärderar en nyttomodell genom att jämföra MaaS-resor med icke-integrerade resor

 

 

 

Vill du lägga till eller ta bort något? Kontakta Göran Smith, goran.smith [at] chalmers.se