B2C-tjänster

B2C KM-tjänster är de som erbjuds direkt till privatpersoner.

 

En beskrivning av ramverket för utvärdering av B2C-tjänster finns här.

 

Insamling av data för B2C tjänster sker genom enkäter och en resedagbok.

 

Enkäterna och resedagboken är utformade utifrån perspektivet att utvärdera ekologiska, ekonomiska och sociala effekter, inte för att utvärdera hur användare/kunder ställer sig till detaljer i respektive tjänsts utformning. Dessa frågor måste piloten själv addera.

 

Enkäter

Totalt finns det tre enkäter:

 

Enkät A skall distribueras ut till och besvaras av tjänstens användare/kunder innan piloten börjar.

 

Enkät B skall distribueras ut till och besvaras av tjänstens användare/kunder när de använt tjänsten under en längre tid.

 

Enkät till Tjänsteleverantörer skall distribueras till den organisation som ansvarar för att paketera KM-tjänster i piloten en månad innan piloten avslutas.

 

För att distribuera enkäten bör ett webbaserat enkätverktyg användas. Det är upp till varje pilot att välja och skapa dessa webbenkäter men det är viktigt att välja ett verktyg som (i) erbjuder de fråge- och svarsformat som krävs, (ii) som kan leverera utdata i SPSS-format, och (iii) som uppfyller de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

 

Det kan emellertid finnas personer som inte kan eller vill besvara digitala enkäter. Därför bör möjligheten att besvara en pappersenkät också erbjudas. Om detta är fallet skall sedan även denna data föras in i SPSS-format och skickas in.

 

Resedagbok:

Som komplement skall data om användarens/kundens resande samlas in genom resedagböcker. Resdagboken skall fyllas i under minst en 7-dagarscykel (må-sö) innan användare/kunder börjat använda tjänsten och under minst en 7-dagarscykel under piloten (må-sö) och efter så lång tid att nya resmönster kunnat etableras.

 

Resedagboken hittar du här.